• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  محمد سعید
:  فهندژ سعدی
:  مرد
:  ms_fahandezh@yahoo.com
نشانی: ،
:  محمد سعید
:  فهندژ سعدی
:  مرد
:  ms_fahandezh@yahoo.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • معماری