• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  ولی
:  قاسمی نژاد
:  مرد
:  vali.ghasemi68@gmail.com
:  ولی
:  قاسمی نژاد
:  مرد
:  vali.ghasemi68@gmail.com

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه