• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  ابوالقاسم
:  مرادقلی
:  مرد
:  a_moradgholi@yahoo.com
:  ابوالقاسم
:  مرادقلی
:  مرد
:  a_moradgholi@yahoo.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه