• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  پری ناز
:  فاضلی
:  زن
:  p88554422@gmail.com
نشانی: ،
:  پری ناز
:  فاضلی
:  زن
:  p88554422@gmail.com
نشانی: ،

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • بازرگانی و امور مالی