• مشخصات
  • مشخصات نماینده سازمان
  • تقاضاهای پژوهش
:   آب منطقه ای آذربایجان شرقی
:   دولتی
:   http://azarwater.ir
ایران ، آذربایجان شرقی ، تبریز
:  محمد
:  حسین زاده
:  sab@azarwater.ir