• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  نیلوفر
:  جمشیدی
:  زن
:  Pgu.Jamshidi@gmail.com
نشانی: ،
:  نیلوفر
:  جمشیدی
:  زن
:  Pgu.Jamshidi@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • بلورشناسی
  • علوم اجتماعی (روشهای ریاضی)
  • تاریخ و فلسفه علم
  • ارگونومیک