• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سید محمد
:  حسینی
:  مرد
:  hoseyniacc@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران
:  سید محمد
:  حسینی
:  مرد
:  hoseyniacc@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • بازرگانی و امور مالی
  • امور اداری
  • اقتصاد