• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  رحیم
:  محمودی
:  مرد
:  mahmoudipz101@gmail.com
نشانی: ایران ، همدان
:  رحیم
:  محمودی
:  مرد
:  mahmoudipz101@gmail.com
نشانی: ایران ، همدان

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • برنامه ریزی و توسعه
  • اقتصاد