• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  محمد
:  سلطانی دلگشا
:  مرد
:  soltanidm2@gmail.com
:  محمد
:  سلطانی دلگشا
:  مرد
:  soltanidm2@gmail.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه