• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سید محمد
:  اشرفی شهری
:  مرد
:  seyedashrafi2012@yahoo.com
نشانی: ایران ، خراسان رضوی
:  سید محمد
:  اشرفی شهری
:  مرد
:  seyedashrafi2012@yahoo.com
نشانی: ایران ، خراسان رضوی

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مدیریت
  • امور اداری