• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  سجاد
:  ذاکری دانا
:  مرد
:  h.zakeri.d@gmail.com
نشانی: ،
:  سجاد
:  ذاکری دانا
:  مرد
:  h.zakeri.d@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • مطالعات محیطی
 • مطالعات ناحیه ای
 • مطالعات شهری
 • کسب و کار ، بازرگانی
 • بازرگانی و امور مالی
 • برنامه ریزی و توسعه
 • حمل و نقل