• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  کبری
:  حیدری
:  زن
:  cobrahidari@gmail.com
:  کبری
:  حیدری
:  زن
:  cobrahidari@gmail.com

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه