• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  محسن
:  شبانی
:  مرد
:  m.shabani@shahed.ac.ir
نشانی: ،
:  محسن
:  شبانی
:  مرد
:  m.shabani@shahed.ac.ir
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • توسعه اجتماعی شهری
  • آسیب های اجتماعی
  • ارتباط شناسی (علوم اجتماعی)، علوم ارتباطات