• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  نجمه
:  دهقان منشادی
:  زن
:  dehghanmanshadi.n@gmail.com
نشانی: ایران ، یزد
:  نجمه
:  دهقان منشادی
:  زن
:  dehghanmanshadi.n@gmail.com
نشانی: ایران ، یزد

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • علوم و فناوری نانو