• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  محمد
:  نعمتی
:  مرد
:  m.nemati74@gmail.com
نشانی: ،
:  محمد
:  نعمتی
:  مرد
:  m.nemati74@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • جغرافیای شهری
  • اقتصاد مسکن
  • برنامه ریزی مسکن
  • برنامه ریزی شهری
  • مطالعات شهری