• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  عذرا
:  کرمی
:  زن
:  a.karami777@ut.ac.ir
:  عذرا
:  کرمی
:  زن
:  a.karami777@ut.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه