• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  محسن
:  حیدری
:  مرد
:  mod.mohsen@yahoo.com
نشانی: ،
:  محسن
:  حیدری
:  مرد
:  mod.mohsen@yahoo.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • برنامه ریزی و توسعه
  • امور اداری
  • اقتصاد
  • بازرگانی و امور مالی