• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  محمد
:  حکیمی فر
:  مرد
:  mhakimyfar@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران
:  محمد
:  حکیمی فر
:  مرد
:  mhakimyfar@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه