• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  امیر
:  محمدی راد
:  مرد
:  rad7010@gmail.com
نشانی: ،
:  امیر
:  محمدی راد
:  مرد
:  rad7010@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • عیب یابی
  • تخلیه جزئی
  • ترانسفورماتور