• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  فرامرز
:  اباذری
:  مرد
:  faramarz95501006@yahoo.com
:  فرامرز
:  اباذری
:  مرد
:  faramarz95501006@yahoo.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه