• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  آمنه
:  سازگار
:  زن
:  am.sazgar@mail.um.ac.ir
:  آمنه
:  سازگار
:  زن
:  am.sazgar@mail.um.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه