• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  آیسان
:  قاسم زاده
:  زن
:  aysan.ghasemzadeh.9@gmail.com
نشانی: ایران ، اردبیل
:  آیسان
:  قاسم زاده
:  زن
:  aysan.ghasemzadeh.9@gmail.com
نشانی: ایران ، اردبیل

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • کشاورزی، عمومی و میان رشته ای
  • زیست فناوری و میکروبشناسی کاربردی
  • ویروس شناسی