• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  محسن
:  طالبیان فر
:  مرد
:  mohsen.talebianfar@srbiau.ac.ir
:  محسن
:  طالبیان فر
:  مرد
:  mohsen.talebianfar@srbiau.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه