• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  احمد
:  جنتی لشکریانی
:  مرد
:  Ahmadjanati7730@gmail.com
:  احمد
:  جنتی لشکریانی
:  مرد
:  Ahmadjanati7730@gmail.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه