• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سارا
:  سلطان زاده زرندی
:  زن
:  soltanzadehsara7@gmail.com
نشانی: ایران ، کرمان
:  سارا
:  سلطان زاده زرندی
:  زن
:  soltanzadehsara7@gmail.com
نشانی: ایران ، کرمان

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • مطالعات فرهنگی