• مشخصات
  • مشخصات نماینده سازمان
  • تقاضاهای پژوهش
:   شهرداری مشهد
:   عمومی
:   http://mrdm.mashhad.ir
ایران ، خراسان رضوی ، مشهد
:  جواد
:  یغما
:  yagma-j@mashhad.ir

تقاضاهای پژوهش