• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  پریسا
:  عسگری
:  زن
:  parisa.asgari1993@gmail.com
:  پریسا
:  عسگری
:  زن
:  parisa.asgari1993@gmail.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه