• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  الهام
:  زند دیزاری
:  زن
:  elhamzand1365@gmail.com
:  الهام
:  زند دیزاری
:  زن
:  elhamzand1365@gmail.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه