• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  فهیمه
:  خاکپاش
:  زن
:  fahime.khakpash@gmail.com
نشانی: ،
:  فهیمه
:  خاکپاش
:  زن
:  fahime.khakpash@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه