• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سیدجلال
:  اردوان
:  مرد
:  s.jalal_ardavan@yahoo.com
:  سیدجلال
:  اردوان
:  مرد
:  s.jalal_ardavan@yahoo.com

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه