• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  عفت
:  اصابت طبری
:  زن
:  esabat.negar@yahoo.com
نشانی: ایران ، مازندران
:  عفت
:  اصابت طبری
:  زن
:  esabat.negar@yahoo.com
نشانی: ایران ، مازندران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
  • خدمات اجتماعی
  • بازرگانی و امور مالی
  • امور اداری
  • اقتصاد