• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  بهداد
:  خوشنوا
:  مرد
:  behdad.khoshnava@gmail.com
نشانی: ،
:  بهداد
:  خوشنوا
:  مرد
:  behdad.khoshnava@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • علوم اجتماعی (میان رشته ای)
  • مسایل اجتماعی
  • علوم رفتاری
  • روانشناسی اجتماعی