• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  علیرضا
:  زمانی نوکاابادی
:  مرد
:  azamani.1381@gmail.com
نشانی: ،
:  علیرضا
:  زمانی نوکاابادی
:  مرد
:  azamani.1381@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • جامعه شناسی
  • علوم اجتماعی (میان رشته ای)
  • مدیریت