• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  علی
:  خاکسار حقانی دهکردی
:  مرد
:  khasar47@gmail.com
نشانی: ،
:  علی
:  خاکسار حقانی دهکردی
:  مرد
:  khasar47@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه