• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  فائزه
:  حسین‌نظر
:  زن
:  fhosseinnazar@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران
:  فائزه
:  حسین‌نظر
:  زن
:  fhosseinnazar@yahoo.com
نشانی: ایران ، تهران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • آمار و احتمالات
 • روانشناسی اجتماعی
 • مطالعات فرهنگی
 • مسایل اجتماعی
 • مطالعات زنان
 • مطالعات خانواده
 • روزنامه نگاری و مطبوعات
 • روانشناسی عمومی و میان رشته ای
 • آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
 • اوقات فراغت، سرگرمی، ورزش، گردشگری و هتلداری
 • ارتباط شناسی (علوم اجتماعی)، علوم ارتباطات