• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سعید
:  غفوری
:  مرد
:  SAEEDghafoori@ut.ac.ir
:  سعید
:  غفوری
:  مرد
:  SAEEDghafoori@ut.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه