• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  رضا
:  سلیمان نژاد
:  مرد
:  soleiman.reza@gmail.com
نشانی: ،
:  رضا
:  سلیمان نژاد
:  مرد
:  soleiman.reza@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • کشاورزی، عمومی و میان رشته ای
  • اقتصاد کشاورزی، سیاستگذاری کشاورزی