• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  Masoud
:  Jalali
:  مرد
:  J.masoud44@yahoo.com
:  Masoud
:  Jalali
:  مرد
:  J.masoud44@yahoo.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه