• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  علی
:  شکیبا
:  مرد
:  a.shakiba.iran@gmail.com
نشانی: ،
:  علی
:  شکیبا
:  مرد
:  a.shakiba.iran@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • داده های حجیم
  • یادگیری ماشین
  • الگوریتم های رمزنگاری
  • داده کاوی