• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سعید
:  سلطانی
:  مرد
:  sir.saeedsoltani@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران
:  سعید
:  سلطانی
:  مرد
:  sir.saeedsoltani@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • برنامه ریزی و توسعه
  • اقتصاد کشاورزی، سیاستگذاری کشاورزی
  • مدیریت
  • کسب و کار ، بازرگانی
  • بازرگانی و امور مالی
  • اقتصاد