• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  فرزاد
:  ناصری
:  مرد
:  en.naseri.farzad@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران
:  فرزاد
:  ناصری
:  مرد
:  en.naseri.farzad@gmail.com
نشانی: ایران ، تهران

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • مهندسی عمران
 • فناوری ساختمان
 • علوم مواد. پوشش کاری و روکشها
 • علوم مواد. سرامیک
 • علوم مواد. میان رشته ای
 • علوم مواد، نمونه سازی و قطعات آزمایشی
 • علوم و فناوری نانو