• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  جعفر
:  علی گلی فیروزجائی
:  مرد
:  firouzjahi@gmail.com
:  جعفر
:  علی گلی فیروزجائی
:  مرد
:  firouzjahi@gmail.com

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه