• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  عباس
:  عیسی زاده
:  مرد
:  a.isazadeh111@ut.ac.ir
:  عباس
:  عیسی زاده
:  مرد
:  a.isazadeh111@ut.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه