• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  سمیرا
:  زندی فر
:  زن
:  tec1319_sh@yahoo.com
:  سمیرا
:  زندی فر
:  زن
:  tec1319_sh@yahoo.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه