• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  میر فرهود
:  خدام تبریزی
:  مرد
:  farhood.tabrizi@gmail.com
:  میر فرهود
:  خدام تبریزی
:  مرد
:  farhood.tabrizi@gmail.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه