• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  محمدرضا
:  آيت اله زاده شيرازی
:  مرد
:  ashirazi@dpco.net
نشانی: ،
:  محمدرضا
:  آيت اله زاده شيرازی
:  مرد
:  ashirazi@dpco.net
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • کسب و کار ، بازرگانی
  • علوم کامپیوتر،‌کاربردهای میان رشته ای
  • مخابرات، ارتباطات راه دور
  • فناوری اطلاعات