• مشخصات
 • پیشنهادیه‌ها
 • مشخصات تحصیلی
 • پژوهش‌ها
 • موضوع‌های مورد علاقه
:  ندا
:  مومن زاده
:  زن
:  neda.momenzade@gmail.com
نشانی: ،
:  ندا
:  مومن زاده
:  زن
:  neda.momenzade@gmail.com
نشانی: ،

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

 • علوم ورزشی
 • روابط صنعتی و کارگری ، اقتصاد کار
 • خدمات اجتماعی
 • حمل و نقل
 • جرم شناسی، بزهکاری
 • بهداشت، سیاستها و خدمات بهداشتی
 • برنامه ریزی و توسعه
 • اوقات فراغت، سرگرمی، ورزش، گردشگری و هتلداری
 • امور اداری
 • اقتصاد
 • کسب و کار ، بازرگانی
 • بازرگانی و امور مالی