• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  علي
:  طبيبي
:  مرد
:  a.tabibi@outlook.com
:  علي
:  طبيبي
:  مرد
:  a.tabibi@outlook.com

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه