• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  زبیده
:  سقلی
:  زن
:  z.saghali@yahoo.com
نشانی: ایران ، گلستان
:  زبیده
:  سقلی
:  زن
:  z.saghali@yahoo.com
نشانی: ایران ، گلستان

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه

  • خودکار سازی و سیستمهای کنترل
  • ترمودینامیک
  • انرژی و سوخت