• مشخصات
  • پیشنهادیه‌ها
  • مشخصات تحصیلی
  • پژوهش‌ها
  • موضوع‌های مورد علاقه
:  مهدی
:  ثقفی
:  مرد
:  msaghafi@bonabu.ac.ir
:  مهدی
:  ثقفی
:  مرد
:  msaghafi@bonabu.ac.ir

پیشنهادیه‌ها

مشخصات تحصیلی

پژوهش‌ها

موضوع‌های مورد علاقه